Felhasználási Feltételek és Adatvédelmi nyilatkozat


A Tisza Palota Biztosítási Iroda / Generali Képviselet / Facebook oldal  üzemeltetője:


KNK-Insurance Bt /Kiriné Németh Krisztina

Posta cím: 6792 Zsombó, Szent Mihály u 42.

MNB reg. szám: 105031090177
Elérhetőség:
Mobil: +36-20-9569-429
e-mail: krisztina@knkinsurance.hu


Definíciók:
Szolgáltató: a Tisza Palota Biztosítási Iroda / Generali Képviselet / facebook oldala (pontos URL: https://www.facebook.com/knkinsurance.hu ). A
weboldalak biztosítási tanácsadó tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásokat nyújtanak.
Felhasználó: azon természetes, vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik a Szolgáltató weboldalán keresztül információhoz jutnak, vagy adatokat, tényeket közölnek.
Ajánlat: a Felhasználó által a weboldalakon elektronikusan megadott információk alapján generált dokumentum.
Ajánlatkérés: A Felhasználó a weboldalon információkat, és adatokat szolgáltat Szolgáltató számára, mely alapján Szolgáltató email-ben, telefonon vagy személyesen felveszi a kapcsolatot Felhasználóval és ajánlatot ad.
Szerződés: az Ügyfél által ténylegesen megrendelt szolgáltatásokat és annak módozatát, továbbá feltételeit, és díjszabását rögzíti.
Hírlevél: Szolgáltató jogosult a Felhasználási feltételeket elfogadó Felhasználó számára hírleveleket küldeni, melyben a minden napi pénzpiaci újdonságokra és érdekes összefüggésekre hívja fel a figyelmet, továbbá újabb, kedvezőbb szerződések megkötésére ösztönöz.
Személyes konzultáció: Szolgáltató egy személyes találkozó keretében is a
Felhasználók, illetve meglévő Ügyfelei rendelkezésére áll, amennyiben erre igény mutatkozik.
1. Ajánlatkérés
1.1. A weboldalon történő ajánlatkérés minden Felhasználó számára lehetséges. Ajánlat kérés során legalább egy valós e-mail cím és egy valós telefonszám megadása szükséges, mely alapján Szolgáltató Felhasználó számára választ tud adni. A Felhasználó köteles a weboldalakon történő ajánlatkéréshez a Szolgáltató
adatkezelési szabályzatát elfogadni. A szolgáltatás megfelelő minőségéért a felelősséget a Szolgáltató vállalja.
1.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető kárért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
2. A weboldal szolgáltatásai Felhasználó jogosult a weboldal összes szolgáltatását igénybe venni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatások körét módosítsa.
2.Szolgáltatások:
Szolgáltatás választás, ajánlatkérés,hírlevél feliratkozás, online szerződéskötés.
3. Ajánlatkérés
3.1. A Weboldalon elektronikusan megadott adatok alapján biztosítási
ajánlatkérések eszközölhetőek a Felhasználók által. Az ajánlatok változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
3.2. Az ajánlatkérést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak valós
telefonszámmal együtt és csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó az
ajánlatkéréshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető ajánlat elutasításért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
3.3. Szolgáltató a Felhasználó ajánlatkérésének megérkezését követően köteles a Felhasználó részére az ajánlatkérést elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni.
3.4. A Felhasználó az ajánlatkérés elküldésével kijelenti, hogy a jelen
Felhasználási Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
4. A Felhasználási feltételek módosítása
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa.
5. A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a Felhasználó felelőssége.
5.1. A Felhasználó a weboldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót a weboldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó a weboldalhasználata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A Felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.
5.2. A Felhasználó köteles a weboldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a Felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak. A Felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy a weboldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.
5.3. A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más Felhasználók érdekeit sérti
6. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása
6.1. A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében.
6.2. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a Felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó adatainak a Felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért.
6.3. A Szolgáltató a weboldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.


7. Jogérvényesítés
A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a
Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a Felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a Szolgáltató felvilágosítást ad.
8. Adatvédelmi nyilatkozat
8.1. A Szolgáltató az adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek a legteljesebb mértékben eleget téve az alábbiak szerint kezeli. A Szolgáltató magára nézve kötelező erővel ismeri el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat:
·1. az 1992. évi LXIII. törvény –A személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról,
·2. az 1998. évi VI. törvény –Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.),
·3. 2001. évi CVIII. Törvény (Az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről), továbbá
·4. az “Online PrivacyAlliance” ajánlásait.
8.2. A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
8.3. A weboldalon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. Az ajánlatkérés elvégzésével Felhasználó a jelen adatvédelmi szabályzatot elfogadja, valamint hozzájárul, hogy az általa megadott adatait Szolgáltató a szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa, kezelje és felhasználja. A Felhasználó feltétlen felelősséget vállal azért, hogy a regisztrációt önkéntesen és
megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre.
8.4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. § (3) bekezdése. A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám,születési dátum.
8.5. Az adatkezelés időtartama: Szolgáltató az adatokat egy CRM rendszerben a jogosultság fennállásáig kezeli. Felhasználó kifejezett kérésére az összes adatot Szolgáltató töröl a rendszerből.
8.6. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a rendszer hatékony működésének érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató elektronikus levelezéssel vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján küldhessen neki elektronikus hirdetést.

8.7. A Felhasználó nem járul hozzá adatai nyilvánossá tételéhez. Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet.
8.8. Felhasználó a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása a regisztráció törlését jelenti, Felhasználó adatai Szolgáltató adatbázisából törlésre kerülnek.
9.9. Hozzájárulás visszavonásához írjon az alábbi e-mail címre: biztositas@knkinsurance.hu 
Szolgáltató a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
9. Egyebek
9.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az oldalon található tartalmak a Generali Biztosító Zrt. hivatalos honlapján a www.generali.hu megtekinthetőek teljes egészében, az oldalon feltüntetett egyéb vélemények nem képezi a cég
hivatalos állásfoglalást. A cég az ajánlatok hatályos biztosítási és egyéb szerződési feltételeit honlapján közzé teszi.
9.2. A Szolgáltató által üzemeltetett weblap biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon található szolgáltatások használata feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
9.3. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
9.4. A jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok az irányadók.
9.5. Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni. Bármely, e szerződés alkalmazásából eredő vita esetén, ha a felek nem jutnak peren kívül egyezségre, szerződő Felek értékhatártól függően kikötik a Szolgáltató székhely e szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.
10. Kapcsolat:
·Telefon: +36-20-9569-429

·E-mail: krisztina@knkinsurance.hu

·Internet cím: https://www.facebook.com/knkinsurance.hu